Son Kelimeler

Muhammed Aleyhisselam Kimdir, Muhammed Aleyhisselam Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Muhammed Aleyhisselam Biyografisi «TIKLA»

Hazreti Muhammed Yüce Allahın insanlara gönderdiği Son Peygamber Soyu : •Hz.Muhammed, Mekkenin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan Haşimoğulları ndandır. •Babası Abdullah , annesi Amine dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke nin ileri gelenlerindendir. Doğumu ve Çocukluğu: •571 yılında Mekke de dünyaya gelmiştir. •Doğumundan önce babası Abdullahı , Altı yaşında Annesini kaybetmiştir. •Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalibin , sonra da amcası Ebu Talip in yanında yaşamını sürdürmüştür. •Amcası Ebu Talipin yanında ticareti öğrenmiş, Arabistan dışında Suriye, Yemen bölgelerini tanımıştır. Gençliği: •Hz.Muhammed, putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır.Bundan dolayı Muhammedül Emin (Güvenilir Muhammed ) denilmiştir. •Ticaret işleriyle uğraşan, Kureyşin saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Haticenin yanında çalışmaya başlamış, bir dönem sonra onunla evlenmiştir. •Kabenin onarımından sonra kutsal sayılan Hacer ül Esved in yerine konulması sırasında, Kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammede başvurmaları, onun saygı duyulan, sorunları çözebilecek güce sahip, uzlaştırıcı , kişilik özelliklerini gösterir. Peygamber oluşu: •Tek bir tanrı, yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed , zaman zaman Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasına giderek, burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır. •610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır. İlk Müslümanlar: •Hz. Muhammedin İslamiyete çağrısı ile ona ilk inananlara ilk Müslümanlar denilir. •Bunlar:Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Zeyddir. Mekke Döneminde Meydana Gelen Olaylar: •İslamiyetin giderek yayılmaya başlaması üzerine Mekkeliler, Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini artırdılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Müslümanlardan isteyenlerin Habeşistana göç etmesine izin verdi. Hıristiyan Habeş hükümdarının kendileri gibi tek Tanrı inancını benimsemesi ve Müslümanlara iyi davranacağım düşünmesi Hz. Muhammedin bu kararı almasında etkili olmuştur. •Mekkeliler, Müslümanlarla her türlü ilişkilerini kesmişler. Bu durum üç yıl sürmüştür. Ticarî ilişki ve akrabalık bağları gibi nedenlerle boykot kaldırıldı. •Hz.Muhammedin eşi Hatice ve amcası Ebu Talipin aynı yıl içinde ölmelerinden sonra Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları artmış, bunun üzerine Hz. Muhammed, hem İslamiyeti yaymak hem de güvenilir bir yer bulmak amacıyla Taif kentine gitmiştir. Ancak Taifliler Hz.Muhammede iyi davranmamışlardır. Akabe Biatları (Bağlılık: •Medinedeki Hazreç kabilesinden altı kişi, Hac için Mekkeye geldiklerinde Hz. Muhammedle görüşmeleri sonucu,islamiyeti kabul etmişler, dönüşlerinde Medinede İslamiyeti yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda 621 de bir gurup Medineli, Akabede Hz.Muhammedle görüşmüş, ona bağlı kalacaklarına ve sözlerini tutacaklarına söz vermişlerdir. Bu olaya I.Akabe Biatı denilir. •622de bir gurup Medineli daha, Hz.Muhammedle Akabede yeniden görüşmüş, İslamiyetin buyruklarını yerine getireceklerine , Hz.Muhammedi koruyacaklarına söz vermişler ve onu Medineye davet etmişlerdir. Bu olaya da II.Akabe Biatları denilir. •Akabe Biatları , Müslümanların Mekkeden Medineye göçüne , Hicrete yol açmıştır. Hicret(622-Eylül): •Hz. Muhammedin, Müslümanlarla birlikte Mekkeden Medineye göç olayına Hicret denilir. •Mekkeden Medineye göç edenlere Muhacir , Medinede onları karşılayıp yardım edenlere Ensar denilir. Sonuçları: •Hicret olayı ile İslamiyetin yayılışı hızlandı •Hz.Muhammed ve Müslümanlar , Mekkelilerin baskısından kurtuldu. •Medine Emirnamesi ( Anayasası) hazırlanarak uygulamaya koyuldu •Hz.Muhammed, Medinedeki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı. •İslam Devletinin temelleri atıldı. •Hicri takvime başlangıç olmuştur. Hz.Muhammedin Siyasi ve Askeri Etkinlikleri: a. BEDİR SAVAŞI (624): Nedeni : •Mekkelilerin, Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine, Hz.Muhammedin Suriyeden Mekkeye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi. Gelişme:Mekkeliler yenilgiye uğratıldılar. Bazı Mekkeliler tutsak alındılar. Zengin olanlar fidye karşılığı, okuma yazma bilenler on kişiye okuma-yazma öğretmeleri karşılığı, bazıları da karşılıksız serbest bırakıldılar. Sonuçları: •Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır. •Hz.Muhammedin dini ve siyasi gücü artmıştır. •Putperest kalan Medineliler de İslamiyeti kabul etmişlerdir. •Hz.Muhammedin esirler, yaralı düşman askerlerinin durumu ve ganimetle ilgili uygulamaları, İslam Savaş Hukukuna temel oluşturmuştur. b.UHUT SAVAŞI (625): Nedeni: •Mekkelilerin, Bedir savaşı yenilgisinin öcünü almak ve kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi. Gelişme:Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta, okçuların yerlerini terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Hz.Muhammed yaralanmış, amcası Hz.Hamza şehit olmuştur. Sonuç: •Müslümanların yenilmesinin temel sebebi, askerlerden bir bölümünün ganimet paylaşımına yönelerek, yerlerini terk etmeleridir. •Mekkeliler, yenilgiye uğratmalarına rağmen, Müslümanları yok edememişlerdir. c.HENDEK SAVAŞI (627): Nedeni: •Hayberde bulunan Yahudilerin, Mekkeliler ve çevre kabilelerle ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri. Gelişme: Uhud savaşından ders alan Müslümanlar, savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İranlı bir müslüman olan Selman-i Farisinin önerisiyle, Medinenin saldırıya açık olan yerlerine, insanların geçemeyeceği genişlikte Hendek kazıldı. Sonuç: •Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir. •Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir. •Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir. ç.HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628): Hz. Muhammed, Müslümanlarla birlikte Kabeyi ziyaret etmek üzere yola çıkmış, ancak Kureyşliler kuvvet göndererek, Müslümanların Mekkeye girişine engel olmuşlardır. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde, taraflar arasındaki görüşmelerden sonra antlaşma imzalanmıştır. Maddeleri: •Müslümanlar Kabeyi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar. •Mekkeli bir kimse İslamiyeti kabul edip, Hz.Muhammedin yanına sığınırsa, velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman Mekkeye sığınırsa geri verilmeyecek. •Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, fakat askeri yardım yapmayacaklar. •İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı. Önemi : •Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını resmen kabul ettiler. •Barış ortamının oluşması İslamiyete geçişi hızlandırdı. •Mekkenin fethi kolaylaştı. d.HAYBERİN FETHİ ( 629): Nedeni : Medinenin kuzeyinde, Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber, Yahudilerin elindeydi. Yahudiler Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Buranın alınması aynı zamanda, Şam ticaret yolunun ele geçirilmesini ve güvenliğini sağlayacaktı. Gelişme:Hz. Muhammed, Hayberlilerin savunma yapmasına fırsat vermeden hızlı hareket etmiş, Hayberi kuşatarak almıştır. Önemi: •Yahudi sorunu çözümlenmiş •Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır. Not : Yahudilere, ödeyecekleri vergi karşılığı ((Tarımdan elde ettikleri ürünün yarısı) topraklarında oturma hakkı tanındı. e.MUTE SAVAŞI ( 629 ): Nedeni:Bir Müslüman elçisinin, Bizansa bağlı Gassaniler tarafından şehit edilmesi. Gelişme ve Sonuç:Hz.Muhammed Zeyd bin Harise(azatlısı) komutasındaki bir orduyu, Gassaniler üzerine göndermiş, Mute yakınlarında; Bizans -Gassani-Arap kuvvetlerinden oluşan orduyla yapılan savaşı Müslümanlar kaybederek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. (Zeyd ve ondan sonraki iki ordu komutanı şehit olmuş, bunun üzerine yönetimi eline alan Halid Bin Velid,Müslümanları daha fazla kayba uğratmamak için geri çekmiştir.) Önemi:Müslümanların Bizansla yaptıkları ilk savaştır. f.MEKKENİN FETHİ(630): Nedeni: •Kureyşliler, Hudeybiye antlaşması koşullarını, kendi taraflarında olan bir kabileyi destekleyerek bozdular. •Kureyşlilerin Müslümanlar aleyhindeki etkinliklerinin sona erdirilmek istenmesi. •Kabenin putlardan temizlenmek istenmesi. Gelişme:Hz.Muhammed kalabalık bir orduyla, Mekke yi her yönden kuşatmış, direnemeyeceklerini anlayan Mekkeliler teslim olmuşlardır. Önemi: •İslamiyetin yayılmasını hızlandırmıştır. •Arap yarımadasının fethine ortam hazırlamıştır. •Kabe, putlardan temizlenmiştir. g.HUNEYN SAVAŞI (630): Nedeni : Mekkenin fethi üzerine , İslamiyeti kabul etmeyen Arap kabilelerinin, Taiflilerin de desteğiyle bir ordu hazırlayıp, müslümanlara saldırmak istemesi. Gelişme ve Sonuç : Mekke yakınlarındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı, Hz.Muhammed komutasındaki Müslümanlar kazandılar. Kaçanlar Taife sığındı. h.TAİFİN KUŞATILMASI (630): Huneyn savaşından sonra, Hz. Muhammed, Taifi kuşatmış, ancak burasının savunmaya elverişli konumundan dolayı başarılı olamamış, kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Taifliler bir yıl sonra kendileri İslamiyeti kabul etmişlerdir. ı.TEBÜK SEFERİ (631): Nedeni: •Bizans İmparatoru Herakleios un, İslamiyetin yayılmasını engellemek amacıyla, büyük bir orduyla Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı haberlerinin ( söylenti ) alınması. •Bunun üzerine Hz.Muhammed in , Mute yenilgisinin olumsuz etkilerini silmek ve Bizanslıların Arabistana girmesine engel olmak istemesi. Önemi: •Hz. Muhammedin son seferidir. •Hz.Muhammed döneminde Müslümanlar en geniş sınırlara ulaşmışlardır. Hz.Muhammedin Son Zamanları ve Ölümü: a.VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ: Hicretin onuncu yılında Hz. Muhammed Mekke ye Hacca gitmiştir. Bu onun son ziyareti olduğu için Veda Haccı ( Haccül Veda ) olarak , burada Müslümanlara yaptığı konuşma da Veda Hutbesi olarak adlandırılmıştır. Veda Hutbesinde Hz. Muhammed; bütün insanların eşit olduğunu, Müslümanların kardeş olduğunu, birbirlerinin canlarına ve mallarına kastetmemelerini, kötü alışkanlıklardan vazgeçilmesini, kadınlara iyi davranılmasını, istemiştir. b.HZ.MUHAMMEDİN ÖLÜMÜ (632) Hz.Muhammed, Veda Haccından sonra Medineye dönmüş, Bizansa karşı yeni bir sefer hazırlığındayken hastalanarak, 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşında vefat etmiştir.

Muhammed Aleyhisselam Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Muhammed_Aleyhisselam hakkinda bilgi bulunamadi.

Muhammed AleyhisselamSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  martin hayatımın aşkıdır2kan kokusunu sevmek6sekizinci nesil sözlüğün seksisidir5satılık elektrikli taşon birinci nesli ciddiye aldığım için özür dilerim3alevi müslümanlığı211 nesil sözlüğün yapıtaşıdır2Burada Hayaller Gerçekreklamcansız mankeni okşayan arap8soğuk duyla suşi almakrobin van persie26yazarların şu an dinlediği şarkılar74superman vs hulk5estagfurullah siz buyrunfl studio3radyo uludağ16on birinci nesil sözlüğün gururudurniğde üniversitesimide bulantısı2ölüm sonrası hayathayvan gibi transfer yapıyorsunuz yav3fenerbahçeli kızların kolay vermeleri3reddit3oytunkaran9eşcinselliği savunup enseste karşı çıkan tip21sıcakiş başvurusu yapan odtülünün 1000 tl maaş istemesi6eski sevgiliye kargoyla 1 kilo bamya göndermek7sözlük yazarlarının günlük kazançlarıtakıntılı bir biçimde durmadan aynı şeyi düşünmek9bülent arınç a açık mektupcotodelasşampiyonlar ligi yayın haklarını trt nin alması2etdoğan vs erdoğanavcılarsözlükte vücudu güzel olan kadınların yüzdesi4günün sözü13edip yüksel2kylie jennerrecep tayyip erdoğan sessizliği11türk kızı cahilliği6fener nani yi aldı mı almadı mı3on birinci nesil sözlüğün utancıdır4anne ismi nasıl okunur8bootyaşk15ırkçı güzel alımlı şık fit ve seksi izmirli kız3kürtlerin kokarca gibi kokmalarının sebebi14yemek yapan kızın namusumandıra filozofu filminde gezi ye gönderme
  2 3 40 41 42 43 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  uludağ sözlükmuhammed aleyhisselam


Muhammed Aleyhisselam Yorumlar

Yorumla